Pakutavad teenused

 • Fassaadide remont ja hooldus
 • Fassaadide soojustamine
 • Krohvifassaadid
 • Puitfassaadid
 • Vundamentide ja soklite soojustamine
 • Viimistlus ja krohvitööd
 • Trepikodade renoveerimine
 • Räästakastid ja vihmaveesüsteemid

Koostöös partneritega pakume

 • Projekteerimine
 • Erinevad avatäited (uksed ja aknad)
 • Rõdude klaasimine
 • Katuste soojustamine ja ehitus
 • Küttesüsteemide renoveerimine ja ehitus
 • Ventilatsioonisüsteemide ehitus
 • Parklate ja panduste ehitus

Lisateenused

Fassaadide kaunistamine

 

Mänguväljakud

Koostöös ettevõttega Inpuit.

inpuit logo

Jaga